Acte necesare Deschidere rol fiscal

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unor bunuri imobile (cladiri / terenuri)

 

- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, DATORAT IN TEMEIUL LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE (formular tip);

 

- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, DATORAT IN TEMEIUL LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE (formular tip);

 

- DECLARATIE SPECIALA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI MAJORAT, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE DETINATOARE A MAI MULTOR CLADIRI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 59/2010 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL (formular tip);

 

- ACTUL DE DOBANDIRE AL IMOBILULUI (original si fotocopie), DUPA CAZ: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTARARI JUDECATORESTI - LEGALIZATE CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA - SAU ALTE INSCRISURI DIN CARE SA REIASA CALITATEA DE PROPRIETAR AL IMOBILULUI IN CAUZA, PROCES VERBAL DE LICITATIE, ACT DE ADJUDECARE, CONTRACT DE LEASING, CONTRACT DE CONCESIUNE, DISPOZITIE EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, ADRESA PRIN CARE S-A ANUNTAT INCEPEREA LUCRARILOR, PROCES - VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR, DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE IN CAZUL IN CARE IMOBILUL A FOST CONSTRUIT FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, ACT DE ALIPIRE, ACT DE DEZMEMBRARE, PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE/PUNERE IN POSESIE (IN CAZUL LOCUINTELOR NOI), SCHITE IMOBIL/CADASTRU SI INTABULARE;

 

- CERTIFICAT ELIBERAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - DIRECTIA EVIDENTA PROPRIETATII (IN CAZUL MODIFICARII NUMARULUI POSTAL);

 

- CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII, CONFORM LEGII NR. 159/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR (fotocopie);

 

- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);

 

- NIF/CIF ELIBERAT DE ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE DIN RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A DOMICILIULUI REPREZENTANTULUI;

 

- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA ;

 

- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie).

 

MENTIONAM CA:

- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi reprezentat de un imputernicit - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;

- in cazul in care imobilul este dobandit in coproprietate, fiecare dintre coproprietari va depune declaratii fiscale, actul de identitate (original si fotocopie), imputernicire sau certificatul de casatorie;

- conform art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal";- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).

 

Date furnizate de site-ul https://www.impozitelocale1.ro/actePF.html